REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

                                                        RABBUNI – Centrum Wsparcia

Spółdzielnia Socjalna “Uciec Dysforii”

– OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 12.02.2020

 

§1  – DEFINICJE

 1. Sprzedawcy – Grażyna Satchowiak reprezentująca Rabbuni- Centrum Wsparcia – Spółdzielnia Socjalna “Uciec Dysforii”, ul. Droga Leśna 60; 64-600 Oborniki, identyfikująca się numerem NIP 6060095438 oraz numerem REGON 363025622, adres e-mail: sklep@rabbuni.pl , nr tel. 570-222-047;
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub Zamówienia Specjalnego za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 3. Strony – Sprzedawca oraz Klient;
 4. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.rabbuni.pl, za pośrednictwem którego Klient może nabyć od Sprzedawcy Towary;
 5. Towary – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem Umowy Sprzedaży;
 6. Konto Użytkownika– panel administracyjny utworzony dobrowolnie przez Klienta na potrzeby rejestracji i realizacji Zamówień w Sklepie, zawierający dane osobowe Klienta podane przez niego w procesie rejestracji;
 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
 8. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje w Sklepie Zamówienia lub Zamówienia Specjalnego niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową;
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, polegające na wyborze rodzaju i ilości Towaru z asortymentu aktualnie dostępnego na stronie internetowej Sklepu zgodnie z danymi tam zawartymi;
 10. Zamówienie Specjalne – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, w którym Klient określi szczegółową i zindywidualizowaną specyfikację rodzajową oraz ilościową produktów, jakie zamierza nabyć od Sprzedawcy, a które to produkty nieprefabrykowane wymagają specjalnego przygotowania i wyprodukowania według ww. specyfikacji Klienta, po uprzedniej wyraźnej akceptacji takiego zamówienia przez Sprzedawcę;
 11. Regulamin – regulamin Sklepu Internetowego, który stanowi również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

 §2  – POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
 2. Sklep prowadzi internetową sprzedaż rękodzieła.
 3. Regulamin określa zasady korzystania przez Klienta ze Sklepu, składania Zamówień, Zamówień Specjalnych oraz zawierania pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą Umów Sprzedaży – stanowiąc integralną część każdej takiej Umowy Sprzedaży.
 4. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu, a także pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 5. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.
 6. Zdjęcia Towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu są przykładowe i służą demonstracji konkretnie wskazanych modeli (korzystając z ochrony praw autorskich Sprzedawcy). Mając na uwadze, iż wszystkie Towary Sprzedawcy wykonywane są ręcznie, ich wygląd w rzeczywistości może różnić się od zdjęć znajdujących się na stronie internetowej Sklepu.
 7. Przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej na podstawie Zamówienia mogą być Towary prezentowane na stronie internetowej Sklepu i dostępne w chwili składania Zamówienia (status dostępności podany jest przy każdym Towarze).
 8. Podane ceny Towarów wyrażone są w polskiej walucie, zawierają podatek VAT i nie obejmują kosztów dostawy, które ustalane są poprzez wybór określonego sposobu dostawy w chwili składania Zamówienia przez Klienta.
 9. Wszelkie akcje promocyjne dotyczące Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym www.sklep.rabbuni.pl nie łączą się, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 10. Kontakt ze Sklepem możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 – 17.00 telefonicznie – pod numerem telefonu 570 222 041 oraz mailowo – sklep@rabbuni.pl
 11. Adres korespondencyjny Sklepu to: Rabbuni-Centrum Wsparcia Spółdzielnia Socjalna “Uciec Dysforii”, ul. Droga Leśna 60, 64-600 Oborniki. Adres ten jest jednocześnie adresem siedziby Sprzedawcy, a także adresem na który należy kierować zwroty (z dopiskiem „ dział zwrotów”), przesyłki reklamacyjne oraz gwarancyjne (z dopiskiem „- dział reklamacji”).
 12. W przeciągu 4 dni od daty otrzymania zwróconego towaru, pieniądze zostaną zwrócone na podane konto bankowe – przy czym zwrotowi nie podlegają poniesione wcześniej koszty wysyłki.
 13. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek nadawanych do niego przez Klientów w opcji „za pobraniem”.

§3  – ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Przeglądanie treści znajdujących się na stronie internetowej Sklepu nie wymaga podania jakichkolwiek danych przez Klienta.
 2. Informacje podawane przez Klienta na potrzeby utworzenia Konta Użytkownika oraz przy składaniu Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, w szczególności w zakresie danych osobowych Klienta, Sprzedawca nie ma obowiązku realizowania Zamówienia, a ryzyko zrealizowania Zamówienia przy użyciu danych nieprawdziwych lub nieaktualnych obciąża w całości Klienta. Zakazane jest przekazywanie lub udostępnienia przez Klienta treści sprzecznych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich.
 3. Sklep prowadzi sprzedaż Towarów wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wskazany przez Klienta adres dostawy Towarów może znajdować się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Składanie Zamówień nie wymaga uprzedniej rejestracji Konta Użytkownika na stronie internetowej Sklepu.
 5. Utworzenie Konta Użytkownika (Rejestracja) polega na podaniu przez Klienta w formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronie internetowej Sklepu następujących informacji: adresu email oraz hasła dostępowego i zaznaczeniu pola „Strefa klienta”.
 6. Dostęp do Konta Użytkownika możliwy jest po wprowadzeniu przypisanej do danego konta nazwy użytkownika bądź adresu e-mail oraz hasła.
 7. Usunięcie Konta Użytkownika możliwe jest w każdym czasie, a odbywa się poprzez przesłanie stosownego żądania na adres mailowy sklep@rabbuni.pl. Usługa Konta Użytkownika świadczona jest przez Sprzedawcę nieodpłatnie.

§4 – ZAMÓWIENIA

 1. Składanie Zamówień lub Zamówień Specjalnych możliwe jest przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
 2. Złożenie Zamówienia lub Zamówienia Specjalnego wymaga akceptacji Regulaminu Sklepu, co następuje w chwili ich składania na stronie internetowej Sklepu poprzez zaznaczenie przez Klienta pola oznaczonego treścią „Przeczytałem i akceptuję Regulamin Sklepu”.
 3. Klient składający Zamówienie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, kompletuje je wybierając Towar, którym jest zainteresowany i dodając go do koszyka (poprzez kliknięcie w przycisk „dodaj do koszyka”). Klient, po skompletowaniu całości Zamówienia, przechodzi do „koszyka”, zawierającego zbiorcze zestawienie wybranych przez siebie Towarów, a następnie dokonuje wyboru sposobu dostawy, sposobu płatności, a także wskazuje dane osobowe niezbędne do realizacji Zamówienia. Zatwierdzenie przez Klienta Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Kupuję i płacę” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny za Towary ujęte w Zamówieniu wraz z kosztem ich dostawy.
 4. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia w sposób przewidziany w ust. 3 niniejszego paragrafu, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, a Umowa Sprzedaży zostaje przez Strony zawarta w sposób wiążący po uiszczeniu przez Klienta całej ceny za zamówiony Towar (za wyjątkiem Zamówień z opcją płatności za pobraniem, przy których do wiążącego zawarcia Umowy Sprzedaży wystarczającym jest potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę).
 5. Zamówienia Specjalne składane są przez Klienta za pośrednictwem poczty e-mail  wymagają szczegółowego uzgodnienia specyfikacji zamawianego Towaru ze Sprzedawcą. Do zawarcia wiążącej Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem dochodzi w tym przypadku po ustaleniu wszystkich istotnych warunków sprzedaży przez Strony takiej transakcji, w szczególności ilości, rodzaju, cech, ceny i terminu wykonania indywidualnie zamawianego Towaru, wraz z jednoznacznym potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia Specjalnego do realizacji przez Sprzedawcę na ustalonych warunkach i uiszczeniu całej uzgodnionej ceny przez Klienta na rzecz Sprzedawcy.

§5 – REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I ZAMÓWIEŃ SPECJALNYCH

 1. Przez realizację Zamówienia lub Zamówienia Specjalnego rozumie się nadanie Towaru na adres dostawy wskazany przez Klienta w sposób przez niego wybrany.
 2. Sklep przewiduje nadania i dostawy Towaru do Klienta:
 • Przesyłka kurierską
 • Inpost
 • Odbiór osobisty
 1. Odbiór osobisty zamówionego Towaru przez Klienta jest możliwy w Sklepie Sprzedawcy po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
 2. Szczegółowe koszty przesyłek, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, zostaną wskazane Klientowi w ramach procedury składania Zamówienia, będąc uzależnione od ilości, wagi oraz gabarytów zamawianego przez Klienta Towaru. Koszty dostawy przy Zamówieniach lub Zamówieniach Specjalnych, których łączna wartość przekroczy 299,00 zł (słownie: dwieściedziewęćdziesiądziewięć 00/100) nie będą obciążać Klienta i zostaną poniesione w całości przez Sprzedawcę.
 3. Realizacja Zamówienia przez Sprzedawcę nastąpi w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od chwili zawarcia przez Strony wiążącej Umowy Sprzedaży. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dla Zamówień złożonych po godzinie 13.00 (trzynastej) w dni powszednie (od poniedziałku do piątku), a także złożonych w soboty, niedziele i święta – będzie liczony od godziny 10.00 (dziesiątej) najbliższego kolejnego dnia roboczego. Przesyłki do klientów są wysyłane od poniedziałku do piątku do godziny 13.00. Sprzedawca zastrzega sobie nadto prawo do wydłużenia terminu realizacji Zamówienia, przy czym informacja w tym przedmiocie zostanie umieszczona na stronie internetowej Sklepu, zaś taka zmiana terminu realizacji Zamówienia dotyczyć będzie tylko tych Zamówień, które zostaną złożone po opublikowaniu ww. informacji przez Sprzedawcę w sposób, umożliwiający zapoznanie się z nią przez Klienta. Czas realizacji Zamówienia w żadnym przypadku nie będzie dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni od chwili zawarcia wiążącej Umowy Sprzedaży.
 4. Realizacja Zamówienia Specjalnego nastąpi w terminie indywidualnie ustalonym przez Strony w ramach takiego Zamówienia Specjalnego, a termin ten liczony będzie od chwili zawarcia wiążącej Umowy Sprzedaży – zgodnie z § 4 ust. 5 niniejszego Regulaminu.
 5. Zaleca się, aby Klient, odbierając przesyłkę z Towarem, sprawdził jej stan.
  W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania, Klient ma obowiązek w obecności doręczyciela/kuriera sporządzić protokół szkody, który wraz ze zgłoszeniem takiej szkody powinien zostać niezwłocznie (nie później niż w ciągu następnego dnia roboczego) przesłany do Sprzedawcy na adres siedziby sklepu: Rabbuni-Centrum Wsparcia – Spółdzielnia Socjalna “Uciec Dysforii” ul. Droga Leśna 60, 64-600 Oborniki.
 6. Do każdego zrealizowanego Zamówienia Sprzedawca dołącza dowód zakupu w postaci wystawionego przez siebie rachunku.
 7. Zawierając Umowę Sprzedaży, Klient udziela Sprzedawcy jednorazowego pełnomocnictwa do zawarcia i realizacji w swoim imieniu umowy o świadczenie usług pocztowych z firmą kurierską lub operatorem pocztowym, której przedmiotem będzie dostarczenie zakupionego Towaru na adres dostawy wskazany przez Klienta. Udzielenie pełnomocnictwa, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ogranicza w jakikolwiek sposób uprawnień Klienta-Konsumenta, które przysługują mu na mocy obowiązujących przepisów prawa (w szczególności, ma ono znaczenie jedynie dla celów podatkowych Sprzedawcy).

§6 – PROCEDURY REKLAMACJI

 1. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.
 2. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, które powinno zawierać datę sporządzenia, dane kupującego, nazwę kupionego towaru,nr zamówienia, wskazanie wad fizycznych, datę i okoliczności w jakich wada została wykryta.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
 4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
 5. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem jednego miesiąca od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

§7 – PŁATNOŚCI

 1. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione Towary:
 1. a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w potwierdzeniu Zamówienia lub Zamówienia Specjalnego (za moment dokonania zapłaty rozumiana będzie chwila wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedawcy);
 2. b) gotówką za pobraniem – płatność do rąk Sprzedawcy przy odbiorze Towaru przez Klienta;
 3. Przy wyborze płatności innej niż „gotówką za pobraniem” – jeżeli w terminie 7 (siedmiu) dni od daty złożenia Zamówienia lub Zamówienia Specjalnego Klient nie dokona zapłaty za Towar, Zamówienie/Zamówienie Specjalne zostanie anulowane, a tym samym Sprzedawca nie ma obowiązku jego realizacji.
 4. Na każdy sprzedany towar wystawiamy, wyłącznie na życzenie klienta, imienny dowód zakupu (fakturę).

  §8  – OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych 

  Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), informujemy Użytkowników o przetwarzaniu ich danych osobowych i zasadach na jakich to się odbywa. 

  1.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Rabbuni-Centrum Wsparcia – Spółdzielnia Socjalna “Uciec Dysforii”, ul. Droga Leśna 60; 64-600 Oborniki, identyfikująca się numerem NIP 6060095438 oraz numerem REGON 363025622

  1.2. Rabbuni-Centrum Wsparcia – Spółdzielnia Socjalna “Uciec Dysforii” przykłada ogromną wagę do ochrony prywatności Użytkowników i jako administrator danych chroni je i zabezpiecza przed dostępem osób nieupoważnionych. 

  1.3. Rabbuni-Centrum Wsparcia – Spółdzielnia Socjalna “Uciec Dysforii” sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem sklepu internetowego. 

  1.4. Dane Użytkownika są wykorzystywane do celów związanych z działaniem sklepu, w tym do obsługi zamówień, do kontaktowania się z Użytkownikiem w sprawach dotyczących zamówień, do realizacji zamówień złożonych przez Użytkownika.

  1.5. Dane Użytkownika gromadzone przez Administratora w celach wymienionych w punkcie 5.1.4 to: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu, numer konta bankowego. 

  1.6 W celu realizacji zamówień, dane osobowe Użytkownika są przekazywane realizatorom usługi doręczenia przesyłki np. firmom kurierskim czy Poczcie Polskiej. 

  1.7. W celu dokonania przez Użytkownika płatności online za pośrednictwem Tpay za złożone zamówienie, dane osobowe użytkownika są przekazywane firmie TPay, świadczącej usługę płatności online. 

  1.8. Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkowników w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (taką umową jest regulamin).

  1.14. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania lub usunięcia.

  1.15. Spółdzielnia Socjalna “Uciec Dysforii” zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. W celu usunięcia danych, Użytkownik powinien przesłać do Administratora stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie.

  1.16. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są przez Administratora bezterminowo, do momentu wyrażenia przez Użytkownika chęci ich usunięcia. 

  1.17. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, Spółdzielnia Socjalna “Uciec Dysforii” zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie organ nadzorczy oraz osoby, których te dane dotyczą w ciągu 72 godzin od stwierdzenia tego naruszenia. 

  1.18 W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Każdemu Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

  §12 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi Klienta poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej Sklepu. Wszystkie Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta.
 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym w treści komunikatu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 3. Nieważność któregokolwiek z postanowienia niniejszego Regulaminu nie powoduje nieważności pozostałych jego postanowień, które pozostają w pełni w mocy, ani też nie powoduje nieważności zawartej przez Strony Umowy Sprzedaży.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zawierane są w języku polskim.
 6. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem, mogące wyniknąć na tle realizacji zawartej Umowy Sprzedaży, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 7. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym Konsumentem, mogące wyniknąć na tle realizacji zawartej Umowy Sprzedaży, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.02.2020